Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES

AANVANGSDATUM: de datum waarop ARCK studio. kennis neemt van de aanvarding van de OFFERTE door de OPDRACHTGEVER of de datum waarop de uitvoering van de OPDRACHT aanvang neemt.

OFFERTE: het document en zijn eventuele bijlagen waarin de diensten die ARCK studio. aanbiedt aan de OPDRACHTGEVER worden beschreven, alsook de financiële en eventuele van deze algemene voorwaarden afwijkende voorwaarden waarden diensten zullen worden verstrekt.

OPDRACHTGEVER: de natuurlijke persoon, maatschappij, vennootschap of rechtspersoon, die aan ARCK studio., de opdracht geeft tot het verstrekken van (interieur)advies en/of (interieur)ontwerp en/of het aankopen van decoratiestukken en/of het verrichten van interieurwerkzaamheden.

OPDRACHT: het geheel van diensten aangeboden door ARCK studio. zoals omschreven in de door de OPDRACHTGEVER aanvaarde OFFERTE. Bij afwezigheid van een OFFERTE is de OPDRACHT het geheel van diensten aangeboden door ARCK studio. op vraag van de OPDRACHTGEVER. ARCK studio.: vertegenwoordigd door Nele Vercauteren – oprichter en bestuurder – de natuurlijke persoon die in opdracht van de OPDRACHTGEVER werkzaamheden verricht op het gebied van interieurinrichting en (interieur)ontwerp en/of de uitvoering van een ontwerp of opdracht.

2. IDENTITEIT EN CONTACT

ARCK studio.
Maatschappelijke zetel
Kerkstraat 134 – 9140 TIELRODE
Commerciële zetel
Kerkstraat 134 – 9140 Tielrode
Tel. +32 (0)3 336 52 36
Ondernemingsnummer:
BE 0836.695.373
https://arck-studio.be/

3. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke OPDRACHT die door ARCK studio. wordt uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken in de OFFERTE, of via de bijzondere voorwaarden op de factuur.

3.2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de algemene en bijzondere voorwaarden van de documenten uitgaand van de OPDRACHTGEVER, zelfs indien deze laatste het tegenoverstelde stipuleren.

3.3 Ieder begin van uitvoering van een OPDRACHT, zonder enig voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk bezwaar, geldt eveneens als

4. PRIJS

4.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, zijn de eenheids- en projectprijzen vermeld op de OFFERTE vast en niet aanpasbaar.

4.2 Behoudens waar uitdrukkelijk anders aangegeven in de OFFERTE, worden alle opgegeven bedragen geacht te zijn gesteld exclusief belastingen over de toegevoegde waarde (btw) overeenkomstig wettelijke tarieven.

4.3 De totale prijzen in de OFFERTE zijn ramingen tenzij anders bepaald.

4.4 Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of volgens afgesproken forfaitaire vergoeding. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ARCK studio. geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

5. BETALINGSMODALITEITEN

5.1 De facturen zijn netto betaalbaar op de vervaldag. Bij aanvaarding van de OFFERTE door de OPDRACHTGEVER of bij aanvang van de uitvoering van de OPDRACHT kan ARCK studio. een voorschotfactuur van maximaal 25% van de in de OFFERTE vermelde prijs uitsturen.

5.2 Betaalde (voorschot)facturen worden noch gecrediteerd, noch terugbetaald in geval van annulatie van de OPDRACHT door de OPDRACHTGEVER.

5.3 Bij gebreke aan betaling uiterlijk op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest van 1% per begonnen maand verschuldigd zijn. Alsook een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% op het volledige factuurbedrag met een minimum van 75 EURO en onverminderd het recht van ARCK studio. om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere geleden schade. De door ARCK studio. gemaakte inningskosten teneinde betaling te bekomen van de onbetaald gebleven facturen zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet inbegrepen en zullen afzonderlijk worden aangerekend.

5.4 De laattijdige betaling van één factuur maakt de andere nog openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

5.5. Bij niet- of laattijdige betaling houdt ARCK studio. zich het recht voor om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

5.6 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de OPDRACHTGEVER zullen de vorderingen van ARCK studio. van de OPDRACHTGEVER jegens ARCK

5.7 Wanneer ARCK studio. al werkzaamheden met betrekking tot de OPDRACHT heeft verricht en OPDRACHTGEVER een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat ARCK studio. zou toekomen bij gehele vervulling van de OPDRACHT, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.

5.8 Wanneer er sprake is van omstandigheden buiten zijn wil of bepaalde gedragingen of handelingen aan de zijde van de Opdrachtgever waardoor van ARCK studio. redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft ARCK studio. het recht deze opdracht neer te leggen. In dit geval heeft zij recht op het honorarium voor tot op dat moment verrichtte arbeid en op vergoeding van tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten ter beschikking te stellen.

6. UITVOERING OPDRACHT

inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 6.2.Indien, en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ARCK studio. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6.3.De OPDRACHTGEVER zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan ARCK studio. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, correct zijn en binnen de vooropgestelde termijn aan ARCK studio. worden verstrekt.

6.4.Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet correct of niet tijdig aan ARCK studio. zijn verstrekt, heeft ARCK studio. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging vloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de OPRDRACHTGEVER in rekening te brengen.

6.5.ARCK studio. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ARCK studio. is uitgegaan van door de OPDRACHTGEVER verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de OPDRACHTGEVER aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die ARCK studio. tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

6.6. ARCK studio. zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de afgesproken uitvoeringstermijn uitvoeren. Indien de uitvoering toch vertraging ondervindt veroorzaakt door elementen buiten de wil van ARCK studio., of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht.

6.7.De uitwerking van het advies of de afgesproken diensten zijn afhankelijk van veel factoren buiten de invloed van ARCK studio.. De OPDRACHTGEVER blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuze en toepassing van het door ARCK studio. gegeven advies.

7. DUUR EN EINDE VAN DE OPDRACHT

7.1 De OFFERTE die wordt opgemaakt en uitgestuurd door ARCK studio. is geldig gedurende de dertig (30) kalenderdagen te rekenen vanaf de dagtekening ervan, tenzij anders vermeld op de OFFERTE. De overeenkomst tussen ARCK studio. en de OPDRACHTGEVER komt tot stand door de ondertekening en/of de kennisgeving van de goedkeuring van de OFFERTE door de OPDRACHTGEVER aan ARCK studio.. Indien geen OFFERTE werd opgemaakt komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik van het begin van uitvoering van de OPDRACHT.

7.2 De overeenkomst loopt van de AANVANGSDATUM tot de aanvaarding van de resultaten van de OPDRACHT of factuur door de OPDRACHTGEVER, zoals omschreven in artikel 11.

7.3 De partijen verbinden zich ertoe om elke gebeurtenis of omstandigheid die gevolgen kan hebben op de zorgvuldige uitvoering van de OPDRACHT aan de andere partij te melden. Indien een partij zich in deze situatie bevindt, zal hij de andere partij binnen de vijf (5) werkdagen op de hoogte brengen van de aard van deze onvoorzienbare en buiten zijn wil ontstane situatie, en zal de uitvoering van de overeenkomst worden geschorst. Indien de schorsing langer duurt dan twintig (20) werkdagen, dan zullen de partijen overleg plegen met het oog op de passende amendering of beëindiging van de overeenkomst.

7.4 Na de beëindiging van deze overeenkomst blijven de bepalingen die uit hun aard de beëindiging overleven onverminderd van kracht. De beëindiging of het einde van deze overeenkomst heeft geen invloed op de rechten en plichten van de partijen ontstaan vóór de beëindiging of het einde van de overeenkomst.

8. GEHEIMHOUDING

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM

Tenzij in de bijzondere voorwaarden op de factuur anders wordt bepaald gelden de volgende afspraken met betrekking tot auteursrechten: 9.1 Op het ogenblik dat de OPDRACHTGEVER de factuur met betrekking tot de OPDRACHT volledig heeft betaald, verleent ARCK studio. een nietexclusieve concessie op de vermogensrechten met betrekking tot de auteursrechtelijk beschermde werken, die tot stand zijn gebracht in het kader van de uitvoering van de OPDRACHT (hierna ‘het WERK’) aan OPDRACHTGEVER. Deze niet-exclusieve concessie geldt voor de in art 8.2 omschreven exploitatiewijzen, de volledige duur van het auteursrecht en voor de gehele wereld.

9.2 Door de in art. 9.1 toegekende concessie van de auteursrechten op het WERK verwerft de OPDRACHTGEVER het recht om in het kader van haar activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren: (I) Het recht het WERK te reproduceren voor het doel waarvoor het werd gemaakt; (II) Het recht het WERK te verspreiden en mee te delen aan het publiek in overeenstemming met het doel waarvoor het werd gemaakt en dit door alle technieken, met inbegrip van de kabel, de satelliet, Internet en alle vormen van computernetwerken;

9.3 De vergoeding voor de toekenning van de hiervoor bepaalde vermogensrechten en voor elk van de hierboven opgesomde exploitatiewijzen is inbegrepen in de vergoeding die betaald wordt voor de uitvoering van de OPDRACHT.

9.4 ARCK studio. behoudt het recht om het WERK te gebruiken voor diens eigen promotie, tenzij schriftelijk anders vermeld.

9.5. Het WERK zal niet op andere wijze gebruikt worden als bestemd noch zal het WERK uit zijn context gehaald worden.

9.6 De intellectuele eigendomsrechten van ARCK studio. op materialen en WERKEN die: (I) bestonden vóór de AANVANGSDATUM (of verbeteringen of afgeleiden zijn van zulke voorafbestaande materialen en werken) of (II) onafhankelijk van de OPDRACHT ontwikkeld werden door ARCK studio. blijven eigendom van respectievelijk ARCK studio. (tenzij de partijen schriftelijk anders overeenkomen).

9.7 Alle aan de OPDRACHTGEVER geleverde goederen blijven eigendom van ARCK studio., totdat alle bedragen die de OPDRACHTGEVER verschuldigd is voor de in de opdracht geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, met inbegrip van invordering, volledig zijn voldaan.

10.LEVERING EN AANVAARDING

10.1 Bij de voltooiing van de OPDRACHT zal ARCK studio. een gedetailleerde factuur overmaken aan de OPDRACHTGEVER.

10.2 De OPDRACHTGEVER heeft de mogelijkheid om binnen een termijn van vijf (5) werkdagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, zijn bemerkingen met betrekking tot de uitvoering van de OPDRACHT of met betrekking tot de factuur te kennen te geven aan ARCK studio.; na het verstrijken van deze termijn is deze factuur aanvaard en onbetwistbaar.

10.3 De aanvaarding van de factuur houdt meteen ook de erkenning door de OPDRACHTGEVER in van de behoorlijke uitvoering van de OPDRACHT conform alle gemaakte afspraken.

10.4 Klachten betreffende de factuur kunnen slechts aanvaard worden indien zij binnen de vijf (5) werkdagen na de factuurdatum toegekomen zijn middels aangetekend schrijven op het adres van ARCK studio.. Elk protest dient bovendien omstandig te zijn gemotiveerd bij gebreke waaraan het protest als nietbestaande wordt beschouwd.

10.5 Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst voldoet ARCK studio. aan haar leveringsplicht wanneer het WERK ter beschikking wordt gesteld van de OPDRACHTGEVER op het adres van de maatschappelijke zetel van de UITVOERDER van de OPDRACHT, bewaard en dit voor rekening, op kosten en op risico van de OPDRACHTGEVER. De OPDRACHTGEVER draagt alle kosten en risico’s verbonden aan het vervoer van het WERK vanaf de maatschappelijke zetel van de UITVOERDER van de OPDRACHT naar de gewenste bestemming. De overeengekomen leveringstermijnen zijn niet bindend. Deze termijnen zullen zoveel als mogelijk gerespecteerd worden. De overschrijding van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van ARCK studio., en kan evenmin een grond vormen tot ontbinding van de overeenkomst.

10.6 Het aan de OPDRACHTGEVER geleverde WERK blijft eigendom van ARCK studio., totdat alle bedragen die de OPDRACHTGEVER verschuldigd is voor het in de opdracht geleverde of te leveren WERK, of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, met inbegrip van invordering, volledig zijn voldaan.

11. UITVOERINGSTERMIJNEN

11.1 De uitvoeringsdata worden slechts ter indicatieve titel verstrekt. De meegedeelde termijnen zijn slechts benaderend en niet uitdrukkelijk.

11.2 Behoudens voorafgaandelijke uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst kan een eventuele vertraging in de uitvoering van de OPDRACHT nooit aanleiding geven tot een verbreking van de overeenkomst, noch het recht geven op een vergoeding.

12. GARANTIES

12.1 De uitvoeringsdata worden slechts ter indicatieve titel verstrekt. De meegedeelde termijnen zijn slechts benaderend en niet uitdrukkelijk.

12.2 Behoudens voorafgaandelijke uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst kan een eventuele vertraging in de uitvoering van de OPDRACHT nooit aanleiding geven tot een verbreking van de overeenkomst, noch het recht geven op een vergoeding.

13. AANSPRAKELIJKHEID

Indien ARCK studio. aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 13.1 De aansprakelijkheid van ARCK studio., voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

13.2 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ARCK studio. beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht (inclusief BTW) althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

13.3 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ARCK studio. of haar ondergeschikten.

13.4 ARCK studio. is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade.

14.OVERMACHT

14.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop ARCK studio. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ARCK studio. niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

14.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ARCK studio. opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ARCK studio. niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.3Indien ARCK studio. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

15.TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Elke overeenkomst tussen ARCK studio. en de Opdrachtgever is onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de nietigheid en de uitvoering van de overeenkomst, zal beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

16. NIETIGE CLAUSULES

16.1 Wanneer een van de clausules opgenomen in deze algemene of bijzondere voorwaarden nietig of ongeldig wordt bevonden, laat dit het bestaan en de geldigheid van de overige clausules onverkort.

17. GDPR

17.1 Uw persoonsgegevens worden door ARCK studio. verwerkt voor klantenbeheer en boekhouding op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht.

17.2 Verwerking voor direct marketing: Ze kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing (/om u op de hoogte te houden van andere diensten en producten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u dit niet wil kan u ons dat meedelen op hello@arck-studio.be of een schrijven aan ons adres.

17.3 Via hello@arck-studio.be kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op https://arckstudio. be/privacy in ons algemeen beleid hieromtrent.

18. VINDPLAATS EN WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

18.1 Deze voorwaarden zijn ten allen tijde te raadplegen, te printen of te downloaden via https:// arck-studio.be/algemene-voorwaarden

18.2 ARCK studio. houdt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op gelijk welk ogenblik, de Algemene Voorwaarden te wijzigen, onder meer om een wettelijke bepaling na te leven. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met ARCK studio.

18.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Laatste aanpassing: 30/05/2023

ARCK studio.
Nele Vercauteren
bestuurder
+32 (0)3 336 52 36

Instagram LinkedIn Pinterest

Credits and Copyrights All rights reserved. | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden

Website design & development by Logo Popkorn