Algemene Voorwaarden

1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.De Opdrachtgever – de natuurlijke persoon, maatschappij, vennootschap of rechtspersoon, die aan ARCK studio., de opdracht geeft tot het verstrekken van (interieur)advies en/of (interieur)ontwerp en/of het aankopen van decoratiestukken en/of het verrichten van interieurwerkzaamheden.
2.De ondernemer ARCK studio. vertegenwoordigd door Nele Vercauteren – oprichter en zaakvoerder – de natuurlijke persoon die in opdracht van De Opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurinrichting en (interieur)ontwerp en/of de uitvoering van een ontwerp of opdracht.
3.De opdracht – het project op het gebied van interieurinrichting en/of (interieur)ontwerp en/of realisaties van ontwerpen.
4.De overeenkomst – de overeenkomst tussen De Opdrachtgever en ARCK studio. met betrekking tot de uitvoering van de opdracht.

2. IDENTITEIT EN CONTACT

ARCK studio.
Maatschappelijke zetel
KAAISTRAAT 21 – 9140 TIELRODE
Commerciële zetel
KLOOSTERSTRAAT 34 – 2000 ANTWERPEN
Tel. +32 (0)3 336 52 36
Ondernemingsnummer:
BE 0836.695.373
https://arck-studio.be/

3. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN

1.Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ARCK studio. en De Opdrachtgever waarop ARCK studio. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Door het ondertekenen van de overeenkomst verklaart De Opdrachtgever zich uitdrukkelijk akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2.De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met ARCK studio., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

4. OFFERTE EN BEVESTIGING

1.De door ARCK studio. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn gedurende 30 dagen geldig, tenzij anders aangegeven. ARCK studio. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
2.De prijzen zijn exclusief BTW voor particulieren en bedrijven, tenzij anders aangegeven.
3.Mondeling gemaakte afspraken en bedingingen binden ARCK studio. pas nadat deze schriftelijk door ARCK studio. zijn bevestigd.

5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

1.ARCK studio. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.Indien, en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft ARCK studio. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.De Opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens waarvan ARCK studio. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, correct zijn en binnen de vooropgestelde termijn aan ARCK studio. worden verstrekt.

4.Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet correct of niet tijdig aan ARCK studio. zijn verstrekt, heeft ARCK studio. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging vloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.ARCK studio. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat ARCK studio. is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de Opdrachtgever die ARCK studio. tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

6. ARCK studio. zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de afgesproken uitvoeringstermijn uitvoeren. Indien de uitvoering toch vertraging ondervindt veroorzaakt door elementen buiten de wil van ARCK studio., of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan zo spoedig mogelijk nadat hij de bestelling geplaatst heeft, bericht.

7.De uitwerking van het advies of de afgesproken diensten zijn afhankelijk van veel factoren buiten de invloed van ARCK studio.. De Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor keuze en toepassing van het door ARCK studio. gegeven advies.

6. WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST

1.Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2.Indien partijen overeenkomen, dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. ARCK studio. zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3.Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal ARCK studio. de Opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
4.Indien een vast honorarium is overeengekomen zal ARCK studio. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
5. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de Opdrachtgever extra in rekening gebracht.
6.Door de Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog gewenste wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door de Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan ARCK studio. ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon gegeven dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van deze wijzigingen voor rekening van de Opdrachtgever.
7.Indien de Opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert is hij gehouden aan ARCK studio. alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (kosten van voorbereiding, aankoop van goederen, opslag, provisie e.d.) te vergoeden en indien ARCK studio. dit wenst de voor de uitvoering van de opdracht bestemde materialen en halffabricaten voor zijn rekening te nemen tegen de door ARCK STUDIO. in haar calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van ARCK studio. op vergoeding wegens winstderving, alsook van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten en schaden.
7. GEHEIMHOUDING
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

8. INTELLECTUELE EIGENDOM

1.ARCK studio. behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
2.Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die hem door of vanwege de Opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet ARCK studio. dezelfde zorg aanwenden die hij dienaangaande omtrent zijn eigen zaken aanwendt.
3.Onverminderd het in het vorige punt en elders in deze voorwaarden bepaalde, draagt de Opdrachtgever het risico voor bedoelde zaken. Indien hij bedoeld risico gedekt wil zien, dient hij voor eigen rekening voor verzekering zorg te dragen.
4.Het auteursrecht en het uitsluitend recht van tekening of model ten aanzien van het voorlopige en definitieve (interieur)adviesplan blijven eigendom van ARCK studio. tot het ogenblik dat er, of enerzijds een overkomst wordt aangegaan tot de aankoop van de decoratiestukken en/of de uitvoering van de voorgestelde interieurwerken, of anderzijds indien De Opdrachtgever niet wenst over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst, de betaling van het honorarium overeenkomstig het opmaken van het (interieur)adviesplan.

9. ONTBINDING VAN DE OVEREENKOMST

De vorderingen van ARCK studio. op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
1.Na het sluiten van de overeenkomst aan ARCK studio. ter kennis gekomen omstandigheden geven ARCK studio. goede grond te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
2.Indien ARCK studio. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3.In de genoemde gevallen is ARCK studio. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, onverminderd het recht van ARCK studio. schadevergoeding te vorderen.

10. HONORARIUM

1.Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een honorarium overeenkomen. Het honorarium is exclusief BTW voor particulieren en bedrijven.
2.Het honorarium wordt vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of volgens afgesproken forfaitaire vergoeding. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van ARCK studio. geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3.In het geval dat De Opdrachtgever na het voorlopige en/of definitieve (interieur)advies niet wenst over te gaan tot het sluiten van een overeenkomst met ARCK studio., is De Opdrachtgever aan ARCK studio. de betaling verschuldigd van het honorarium overeenkomstig het opmaken van het (interieur)adviesplan, conform voorafgaande goedgekeurde offerte.

11. BETALING

1.Bij akkoord van de offerte zal De Opdrachtgever een provisiefactuur ontvangen ter waarde van 25% van de kostprijs. Van zodra deze factuur vereffend wordt, gaat het dossier van start. Dit gebeurt gemiddeld drie weken na akkoord, tenzij anders afgesproken.
Nadien wordt telkens nog eens 25% gefactureerd bij het beëindigen van elke fase.
2.Betalingen door Opdrachtgever dienen uiterlijk 8 dagen na factuurdatum voldaan te worden, tenzij door ARCK studio. anders met de Opdrachtgever, voorafgaand aan het advies, overeengekomen.
3.Is de Opdrachtgever in verzuim dan is hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2%. Bij het in gebreke blijven zijn alle hieruit voortvloeiende (buitengerechtelijk) incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever. Deze kosten zijn gelijk aan het incassotarief opgesteld door de Orde van Advocaten. Wanneer ARCK studio. evenwel aantoont dat deze ter inning van haar vorderingen hogere kosten heeft moeten maken welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dan komen ook deze kosten voor vergoeding door de Opdrachtgever in aanmerking.
4.In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zullen de vorderingen van ARCK studio. en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens ARCK studio. onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen, die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6.De intellectuele eigendom der goederen en rechten blijft aan ARCK studio. en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de Opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoeding ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.
7.Iedere deellevering waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een opdracht, kan door de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
8.Wanneer ARCK studio. al werkzaamheden met betrekking tot de opdracht heeft verricht en Opdrachtgever een verstrekte opdracht herroept, dient deze het gehele honorarium dat ARCK studio. zou toekomen bij gehele vervulling van de opdracht, alsmede alle bijkomende kosten tot op dat moment gemaakt, te voldoen.
9.Wanneer er sprake is van omstandigheden buiten zijn wil of bepaalde gedragingen of handelingen aan de zijde van de Opdrachtgever waardoor van ARCK studio. redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat zij de opdracht verder vervult, heeft ARCK studio. het recht deze opdracht neer te leggen. In dit geval heeft zij recht op het honorarium voor tot op dat moment verrichtte arbeid en op vergoeding van tot op dat moment gemaakte kosten en is zij verplicht de bereikte resultaten ter beschikking te stellen.

12. AANSPRAKELIJKHEID

Indien ARCK studio. aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 1.De aansprakelijkheid van ARCK studio., voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2.Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van ARCK studio. beperkt tot eenmaal de factuurwaarde van de opdracht (inclusief BTW) althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
3.De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ARCK studio. of haar ondergeschikten. 4.ARCK studio. is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade.

13. OVERMACHT

1.Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop ARCK studio. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ARCK studio. niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
2.Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ARCK studio. opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ARCK studio. niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3.Indien ARCK studio. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het al uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

14. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Elke overeenkomst tussen ARCK studio. en de Opdrachtgever is onderworpen aan Belgisch recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de nietigheid en de uitvoering van de overeenkomst, zal beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen.

15. GDPR

1.Uw persoonsgegevens worden door ARCK studio. verwerkt voor klantenbeheer en boekhouding op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw opdracht.
2.Verwerking voor direct marketing:
Ze kunnen ook worden gebruikt voor direct marketing (/om u op de hoogte te houden van andere diensten en producten) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u dit niet wil kan u ons dat meedelen op hello@arck-studio.be of een schrijven aan ons adres.
3.Via hello@arck-studio.be kan u altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of wissen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op https://arck-studio.be/ in ons algemeen beleid hieromtrent.

16. VINDPLAATS EN WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN

1.Deze voorwaarden zijn ten allen tijde te raadplegen, te printen of te downloaden via https://arck-studio.be/algemene-voorwaarden
2.ARCK studio. houdt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op gelijk welk ogenblik, de Algemene Voorwaarden te wijzigen, onder meer om een wettelijke bepaling na te leven. Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met ARCK studio.
3.De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Laatste aanpassing: 01/07/2022

ARCK studio.
Nele Vercauteren
bestuurder
+32 (0)3 336 52 36

Instagram LinkedIn Pinterest

Abonneer je op de nieuwsbrief

Credits and Copyrights All rights reserved. | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden

Website design & development by Logo Popkorn